Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/97590
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gudžinskienė, Vida;Česnavičienė, Jūratė
Title: 5–8 klasių mokinių sveikos gyvensenos žinios, įgūdžiai ir įpročiai, taikant informacijos-motyvacijos-įgūdžių modelį
Other Title: Knowledge, skills and habits of healthy lifestyle of 5-8th form learners in terms of information-motivation-behavioural skills model
Is part of: Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, Nr. 13(2) (2014)
Extent: p. 167-178
Date: 2014
Keywords: Sveikos gyvensenos žinios;Gyvenimo būdo įgūdžiai ir įpročiai;Sveikatos ugdymo modelis;5–8 klasių mokiniai;Knowledge;Skills and habits of healthy lifestyle;Model of health education;5-8th form learners
Abstract: Nūdienos ugdymo institucijose sukuriamos prielaidos kiekvienam ugdytiniui įgyti sveikos gyvensenos žinių, lavintis įgūdžius ir įpročius. Šio straipsnio tikslas – apibūdinti 5–8 klasių mokinių sveikos gyvensenos žinias, įgūdžius ir įpročius taikant Informacijos-motyvacijos-įgūdžių modelį. Tyrimo tikslas konkretinamas uždaviniais: apibūdinti Informacijos-motyvacijos-įgūdžių modelį bei identifikuoti pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos (5–8 klasių) mokinių sveikos gyvensenos žinias, bei atskleisti turimus sveikatai palankius įgūdžius ir įpročius, remiantis subjektyviu mokinių įsivertinimu. Siekiant atsakyti į iškeltus uždavinius, atlikta mokslinės literatūros šaltinių analizė ir empirinis tyrimas – bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių (N = 817, iš jų 48,7 proc. mergaičių ir 51,3 proc. berniukų) anoniminė anketinė apklausa. Statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant kompiuterinę programą SPSS 16.0 for Windows. Analizuojant tyrimo duomenis, taikyti matematinės-statistinės analizės metodai: aprašomoji statistika (procentiniai dažniai) ir analitinė statistika (Pirsono χ2 kriterijaus testas). Informacijos-motyvacijos-įgūdžių modelio realizavimas remiasi žiniomis apie sveikatą ir sveiką gyvenseną, kurios daro įtaką asmens motyvacijai sveikai gyventi, sveikos gyvensenos įgūdžiams formuotis. Šie trys tarpusavyje susiję modelio komponentai sudaro prielaidas mokiniams keisti savo elgesį sveikos gyvensenos linkme. Empiriniu tyrimu nustatyta, kad mažiau nei pusės tyrime dalyvavusių 5–8 klasių mokinių žinias apie sveikatą ir sveiką gyvenseną galima apibūdinti kaip pakankamas; daugiau kaip pusė 5–8 klasių mokinių neturi susiformavusių tvirtų sveikos gyvensenos įgūdžių: neskiria reikiamo dėmesio savo mitybai, fiziniam aktyvumui, kai kurie turi žalingų įpročių, o turimos asmens higienos žinios
Currently, institutions of general education are creating preconditions for every learner to acquire knowledge on healthy lifestyle, as well as to develop correspondent skills and habits. The aim of the present article is to define the knowledge, skills and habits of healthy lifestyle of 5-8th form learners by applying the Information-Motivation-Behavioural Skills model. The research aim is concretised by the following objectives: to define the Information-Motivation- Behavioural Skills model and to identify the knowledge on healthy lifestyle of 5-8th formers, as well as to reveal the subjective evaluation of health-promoting skills and habits. Pursuing to answer the aforesaid tasks, analysis of scientific literature and empirical research, which included anonymous questionnaires for 5-8th formers of comprehensive
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/97590
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas, vida.gudzinskiene@mruni.eu
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.51 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

40
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.