Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93159
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Laurinaitis, Lukas
Title: Krepšininkų su klausos negalia rengimas ir parengtumas 2017 metų Olimpinėms žaidynėms
Other Title: Preparation and preparadness of basketball players with hearing disability in the 2017 Olympics
Extent: 71 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Krepšininkų su klausos negalia rengimo makrociklas;Macrocycle of basketball players with hearing disability;Įvadinis mezociklas;Introductory mesocycle;Ugdomasis mezociklas;Educational mesocycle;Fizinis rengimas;Physical preparation;Techninis - taktinis rengimas;Technical/tactical preparation;Psichologinis rengimas;Psychological preparation;Funkcinis pajėgumas;Functional capability
Abstract: Tyrimo objektas – Krepšininkų su klausos negalia rengimas ir parengtumas 2017 m. Olimpinėse žaidynėse. Tyrimo subjektas – Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio rinktinės žaidėjai. Tyrimo tikslas – Nustatyti Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio rinktinės rengimo ir parengtumo 2017 m. kurčiųjų olimpinėse žaidynėse ypatumus. Siekiant užsibrėžto tikslo, magistro darbe keliami šie tyrimo uždaviniai: Nustatyti krepšininkų su klausos negalia rengimo dalių santykio kitimą sportinio rengimo makrocikle; Išanalizuoti Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio rinktinės žaidėjų fizinio išsivystymo rodiklius 2017 m Olimpinėse žaidynėse; Įvertinti Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio rinktinės žaidėjų fizinį parengtumą ir funkcinį pajėgumą, ruošiantis 2017 metų Olimpinėms žaidynėms. Magistro darbe buvo taikyti šie tyrimų metodai: • Mokslinės literatūros šaltinių analizė; • Rengimo rūšių santykio analizė parengiamajame ir varžybų laikotarpiuose; • Antropometrija; • Testavimas; • Matematinė statistinė analizė Išvados: 1. Lietuvos rinktinės krepšininkų su klausos negalia metinį rengimo ciklą sudarė vienas makrociklas, kurio parengiamajame laikotarpyje didžiausią dalį pratybų laiko buvo skirta fiziniam rengimui. Tuo tarpu varžybų laikotarpyje, fiziniam rengimui skirtų treniruočių skaičius ženkliai sumažėjo bei didžiausias dėmesys buvo skirtas techniniam ir taktiniam rengimui. Neturint profesionalių žaidėjų, pereinamasis laikotarpis truko neįprastai ilgai – net du mėnesius ir buvo skirtas sportininkų poilsiui ir atsigavimui. Tokios struktūros rengimo planas, padėjo iškovoti pirmąją vietą kurčiųjų Olimpinėse žaidynėse. 2. Nors krepšininkai su klausos negalia atsilieka savo ūgiu ir kūno mase nuo didelio meistriškumo profesionalių žaidėjų, jų fiziometriniai fizinio išsivystymo rodikliai yra optimalaus lygio ir per tyrimo laikotarpį reikšmingai nekito. Raumenų masės, plaštakų jėgos ir gyvybinio plaučių tūrio didėjimo tendencijos, leido pamatyti bendras treniruotumo augimo tendencijas prieš svarbiausias metų varžybas. 3. Krepšininkai su klausos negalia pasižymėjo labai dideliu psichomatorinės reakcijos greičiu, dideliu CNS paslankumu bei sugebėjo statistiškai reikšmingai pagerinti vikrumą. Vis dėlto trumpo raumenų darbo galingumo rodikliai buvo vidutiniai ir per rengimo laikotarpį reikšmingai nekito. Kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinis pajėgumas per tyrimo laikotarpį buvo labai gero adaptacinio lygio ir galėjo padėti išlaikyti gerą fizinį darbingumą Olimpinėse žaidynėse. Raktažodžiai: krepšininkų su klausos negalia rengimo makrociklas, įvadinis mezociklas, ugdomasis mezociklas, fizinis rengimas, techninis- taktinis rengimas, psichologinis rengimas, fizinis išsivystymas, fizinis parengtumas, funkcinis pajėgumas.
Relevance of topic: Playing basketball, learning to play it and participation in games is one of the ways for people with hearing disabilities to express themselves and to socialize. Achieved high sports results continue to promote this sport among people with hearing disability and since 1993, the Lithuanian deaf men basketball team is considered as one of the best teams in the Europe and in the world. However, as the competition in national and international games becoming more intense, there is a need for special preparation and control of players (Paulauskas, 2015), therefore a more in depth analysis of indicators of preparation and preparedness of basketball players with hearing disability is becoming increasingly more relevant. Object of study: Preparation and preparedness of basketball players with hearing disability in 2017 Olympics. Subject of study: Players of Lithuanian deaf men basketball team. Objective of study: Determination of characteristics of preparation and preparedness of the Lithuanian deaf men basketball team in the 2017 Deaflympics. In order to achieve the defined objective, the following tasks of study were set: Determination of change in ratio of parts of preparation of basketball players with hearing disability in the macrocycle of sports preparation; Analysis of indicators of physical development of players of the Lithuanian deaf men basketball team in the 2017 Olympics; Assessment of physical preparedness and functional capacity of players of the Lithuanian deaf men basketball team during the preparation for the 2017 Olympics; The following research methods were employed in the Master’s thesis: • Analysis of scientific literature sources; • Analysis of ratio of kinds of preparation in the preparatory and the games macrocycles; • Anthropometrics; • Testing; • Mathematical statistical analysis Conclusions: 1. The annual preparation cycle of the Lithuanian basketball team with hearing disability consisted of a single macrocycle, during the preparatory period of which the majority of training time was attributed to physical preparation. Meanwhile, during the games period, the number of training hours intended for physical preparation has significantly decreased and the most attention was given to technical and tactical preparation. Due to the lack of professional players, the transitory period lasted abnormally long: even two months and was intended for relaxation and recovery of the sportsmen. The preparation plan of such structure helped to win the first place in the Deaflympics. 2. Despite the fact that in terms of their height and body mass basketball players with hearing disability do not differ from high-performance professional players, their physiometric physical development indicators are optimal and did not significantly change during the study period. The tendencies of increase in muscle mass, hand strength and vital lung volume allowed seeing general tendencies of increase in preparedness before the most important games of the year. 3. Basketball players with hearing disability were characterised by exceptionally high speed of psychomotor reaction, high articulation of CNS and were able to improve their dexterity in a statistically important manner. However, the indicators of short muscle work power were mediocre and did not significantly change within the preparatory period. During the study period, functional capacity of blood circulation and respiratory system was in a very good adaptation level and were able to help maintaining good physical performance during the Olympics. Keywords: macrocycle of basketball players with hearing disability, introductory mesocycle, educational mesocycle, physical preparation, technical/tactical preparation, psychological preparation, physical development, physical preparedness, functional capability.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93159
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

98
checked on Mar 3, 2020

Download(s)

60
checked on Mar 3, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.