Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88643
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gegužis, Ramūnas;Baublys, Raimundas
Title: Inžinerinių priemonių pritaikymas upių atgaivinimo projektuose
Other Title: Adaptation of engineering measures for river revitalization projects
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2015, nr. 1(6)
Extent: p. 103-109
Date: 2015
Keywords: Sureguliuotos upės;Ištiesinimo poveikis;Renatūralizacijos priemonės;Regulated streams;Straightening effect;Means of restoration
Abstract: Intensyviuoju melioracijos laikotarpiu daugelis natūralių Lietuvos upių buvo ištiesintos ir pritaikytos žemių sausinimo reikmėms. Iki 1998 m. buvo iškasta 63,4 tūkst. km griovių, iš jų apie 46 tūkst. km sudarė sureguliuotos upės ir upeliai. Apskaičiuota, jog sureguliuotos upių ir upelių vagos šiuo metu užima 82,6, o gamtinės – tik 17,4 % bendro upių tinklo. Reguliuojant upes jų vagos buvo pagilintos, pakeistas jų nuolydis, panaikinti vingiai. Tai užtikrino perteklinio vandens greitą pašalinimą nuo sausinamų žemių plotų. Tačiau ištiesintose upėse esant tolygiai tėkmei susidarė nepalankios sąlygos ichtiofaunai bei bestuburiams įsikurti ir vystytis. Be to, sumažėjo galimybės vaga tekančio vandens savaiminiam apsivalymui. Norint atkurti ištiesintų upių morfologines, hidraulines ir ypač ekologines sąlygas, artimas natūralioms, būtina jas renatūralizuoti. Tuo tikslu galima pasinaudoti užsienio šalių patirtimi. Rena-tūralizuojant upes suformuojamos palankesnės sąlygos natūraliai augalijai ir gyvūnijai formuotis ir kurtis, todėl renatūralizacija yra būtina sąlyga palankesnei ekologinei aplinkai formuoti. Tyrimo tikslas – įvertinti upių natūralizacijos būdų ir priemonių panaudojimą Lietuvos gamtinėmis sąlygomis
During some decades many natural Lithuanian rivers were straightened and adapted for the needs of soil drainage. Until 1998 63,4 thous. km of trenches were excavated, approximately 46 thous. km of them were regulated rivers and streams. It is calculated that trenches of regulated rivers and streams currently cover 82,6 % and natural ones – only 17,4 % of the total network of rivers. When straightening rivers, their channels were extended, their slopes were changed, and bends were removed. Thus a fast removal of excess water from the being drained areas of ground was ensured. However, as in the straightened rivers an equal stream was present, unfavourable conditions arose for ichthyofauna, as well as for the settlement and evolution of invertebrates. Furthermore, possibilities for self-purification of water running in the channel werereduced. In order to restore morphological, hydraulic, and especially ecological conditions close to natural ones of the straightened rivers, it is necessary to renaturalize them. In order to achieve this, it is possible to use the experience of foreign countries. When renaturalizing rivers, more favourable conditions for the formation and settlement of natural flora and fauna are being formed. For this reason, renaturalization is an essential condition for the formation of more favourable ecological environment
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88643
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

56
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.