Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52370
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Šidlauskaitė, Gintarė;Dėdelė, Audrius
Title: Azoto dioksido nustatymas naudojant ADMS-Urban modelį Kėdainių mieste
Other Title: The estimation of nitrogen dioxide using ADMS-Urban model in Kėdainiai
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 21-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2015 m. gegužės 6-7 d. = Human and nature safety : proceedings of the 21th international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2015, d. 1
Extent: p. 105-107
Date: 2015
Keywords: Azoto dioksidoas;Oro tarša;ADMS-Urban modelis;Poveikis sveikatai;Nitrogen dioxide;Air pollution;ADMS-Urban model;Health effects
Abstract: Tarša azoto dioksidu (NO2) yra viena svarbiausių miesto oro taršos problemų. Didţiausios šio teršalo emisijos yra iš automobilių transporto. Patekęs į ţmogaus organizmą NO2 dirgina kvėpavimo takus, gali sumaţinti plaučių atsparumą infekcijoms, sukelti plaučių edemą ir kitus sveikatos pakenkimus. Vienas iš plačiai taikomų aplinkos oro kokybės vertinimo metodų, leidţiantis nustatyti oro uţterštumo lygį ir tiksliau įvertinti erdvinį teršalų pasiskirstymą mieste, yra oro teršalų sklaidos modeliavimas. Tyrimo tikslas – atlikti oro taršos NO2 analizę bei naudojant ADMS-Urban dispersijos modelį, nustatyti šio teršalo sklaidą Kėdainių mieste. Naudojant dispersinį ADMS-Urban modelį, buvo sumodeliuota vidutinė metinė NO2 koncentracija Kėdainių mieste. Atlikus modeliavimą ADMS-Urban programa, nustatyta, kad didţiausia NO2 koncentracija buvo prie J. Basanavičiaus gatvės, transporto srautas labai intensyvus (825 transporto priemonės per valandą). Tolstant nuo šios gatvės, NO2 koncentracija maţėjo. Analizuojant stacionarius oro taršos šaltinius, didţiausią įtaką Kėdainių miesto oro taršai NO2 turėjo ŢŪKB „Krekenavos mėsa“ – 35,03 t/m., AB „Tramonta“ – 10,99 t/m. ir AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ – 7,52 t/m
Internet: http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/105-107_Sidlauskaite_dedele_II_57.pdf
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.09 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

152
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

16
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.