Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/44658
Type of publication: Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Žeimavičius, Kęstutis;Snieškienė, Vilija;Stankevičienė, Antanina;Vaisvalavičius, Rimantas
Title: Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2009 metais rezultatai (ataskaita) : pagal 2009–2013 metų programą
Is part of: Alytaus miesto savivaldybė. Aplinkos apsauga. Želdinių tvarkymas [Elektroninis išteklius]. http://www.ams.lt/aplinkosauga, 2009
Extent: p. 1-40
Date: 2009
Abstract: Miestai ypatingi ţmogaus kūriniai, kuriose ţeldynai uţima labai svarbią vietą. Augalai mieste atlieka kelias svarbias funkcijas: be pirmiausiai pastebimos estetinės, dar labai svarbią sveikatinimo: palankiai veikia miesto mikroklimatą: maţina temperatūros svyravimus, didina santykinę oro drėgmę, sugeria dujines medţiagas, maţina triukšmą (Mayer, 1978). Kad augalai mieste galėtų sėkmingai atlikti visas mums reikalingas funkcijas, jie patys turi gerai augti, būti sveiki. Svarbu miestų ţeldynams teisingai parinkti augalų sortimentą, derinant vietinių rūšių medţius su svetimţemiais (introdukuotais) augalais. Miestuose susidaręs mikroklimatas gerokai skiriasi nuo klimatinių sąlygų uţ miesto ribų, todėl ir vietinių rūšių augalai urbanizuotose teritorijose jaučiasi kaip introducentai. Nepalankių aplinkos sąlygų (abiotinių veiksnių): dulkių ir kitų oro teršalų, sausrų, netinkamo dirvoţemio, mechaninių paţeidimų ir pan., nualinti augalai tampa neatsparūs biotiniams veiksniams, t.y. patogeniniams mikroorganizmams ir kenkėjams (Snieškienė ir kt., 1999; Snieškienė, Juronis, 1999; Юронис, Снешкене, 2002). Nuo 1990 m. urbanizuotų teritorijų ţeldynų prieţiūrai dėmesys susilpnėjo, o kai kuriuose miestuose dalis prieţiūros darbų kelis metus visai nebuvo atliekami. Buvo uţmiršti tokie darbai, kaip dirvoţemio po medţiais purenimas, medţių genėjimas, ţeldinių laistymas. Dėl to ţeldinių būklė ėmė prastėti. Apie 1995–1997 m. kai kuriuos darbus (genėjimą) atnaujinus, bet juos atliekant netinkamai, būklė ne tik nepagerėjo, bet ir atsirado papildomų problemų su netinkamai nugenėtais senais medţiais (Juronis, Snieškienė, 2001; Budriūnas ir kt., 2002; Ţeimavičius ir kt., 2004)
Internet: http://www.ams.lt/aplinkosauga/index.php?Lang=34&ItemId=72017
http://www.ams.lt/aplinkosauga/index.php?Lang=34&ItemId=72017
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

134
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.