Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/40227
Type of publication: Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Snieškienė, Vilija;Stankevičienė, Antanina
Title: Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės 2011 metais stebėsenos rezultatai (ataskaita) [Elektroninis išteklius] : pagal 2009–2013 metų programą
Extent: 63 p
Publishing data: Alytus : http://www.ams.lt/aplinkosauga/index.php?Lang=34&ItemId=111828
Date: 2011
Abstract: Miestų ţalieji plotai (gatvių ţeldiniai, skverai, parkai ir miško parkai) gerina oro kokybę, papildo deguonies išteklius, skleidţia bakterijų plitimą stabdančius fitoncidus, gerina miesto mikroklimatą, jungia pastatus ir įrenginius su urbanizuotu arba gamtiniu kraštovaizdţiu (1 pav.), saugo gyvenamąją aplinką nuo įvairių neigiamų aplinkos veiksnių poveikio, teigiamai veikia ţmonių nuotaiką, nes išraiškinga ir įvairi ţaluma, malonus augalų kvapas šalina gyventojų fizinį ir emocinį nuovargį (Jakovlevas-Mateckis 2000; Sander et al. 2003; De Ridder et al. 2004; Chakre 2006; Stravinskienė 2009). Kad augalai mieste galėtų sėkmingai atlikti visas mums reikalingas funkcijas, jie patys turi gerai augti, būti sveiki. Svarbu miestų ţeldynams teisingai parinkti augalų asortimentą, derinant vietinių rūšių medţius su svetimţemiais (introdukuotais) augalais. Miestuose susidaręs mikroklimatas gerokai skiriasi nuo klimato sąlygų uţ miesto ribų, todėl ir vietinių rūšių augalai urbanizuotose teritorijose jaučiasi kaip introducentai. Nepalankių aplinkos sąlygų (abiotinių veiksnių): dulkių ir kitų oro teršalų, sausrų, netinkamo dirvoţemio, mechaninių paţeidimų ir pan., nualinti augalai tampa neatsparūs biotiniams veiksniams, t.y. patogeniniams mikroorganizmams ir kenkėjams (Snieškienė ir kt., 1999; Snieškienė, Juronis, 1999; Юронис, Снешкене, 2002). 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Ţeldynų įstatymas (2008.01.14, Nr.D1-31), kurio programoje “Dėl ţeldynų ir ţeldinių būklės stebėsenos” numatyti uţdaviniai ir jų sprendimo priemonės, siekiant surinkti duomenis ir kitą informaciją apie savivaldybei priskirtoje teritorijoje esančius ţeldynus ir ţeldinius, kad būtų galima tinkamai vertinti jų būklę, valdyti ir prognozuoti ją (Lietuvos …, 2008).[...]
Internet: http://www.ams.lt/aplinkosauga/index.php?Lang=34&ItemId=111828
http://www.ams.lt/aplinkosauga/index.php?Lang=34&ItemId=111828
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.37 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

234
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.