Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34650
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teologija / Theology
Author(s): Jurkštas, Sigitas
Title: Naujųjų medijų panaudojimo jaunimo sielovadoje Lietuvoje gerinimo galimybės
Other Title: Improvement possibilities of the new media application in the catholic youth ministry in Lithuania
Extent: 99 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Teologijos katedra
Keywords: Naujosios medijos;Katalikiška jaunimo sielovada;Medijų evangelizacija;New media;Catholic youth ministry;Media evangelisation
Abstract: Naujosios medijos (NM) suteikia naujas galimybes jaunimo sielovadai. Jų panaudojimas ypač aktualus Z-kartos, NM skiriančio didžiąją dalį laisvalaikio, sudominimui krikščionybe. Jeigu šiose medijose neskelbiama Evangelija, tuomet visuomenėje ima dominuoti kitos, sveikatai ir dorai dažnai žalingos vertybės. Viena svarbiausių NM panaudojimo evangelizacijai sričių yra tikybos pamokos, nes Lietuvoje jas lanko apie 60% moksleivių. Šiuo tyrimu siekiama apžvelgiant medijas bei jaunimo sielovadą istoriniu, filosofiniu, socialiniu ir KB Mokymo aspektais bei pasitelkiant du empirinius tyrimus, aprašyti konkrečias priemones, kaip geriau panaudoti NM jaunimo sielovadai. Darbas pradedamas Medijų filosofijos ir jų vystymosi istorine apžvalga bei svarbiausių tendencijų išryškinimu. Pati medija yra pranešimas, nes žmonės labiau kreipia dėmesį į tai, kaip sakoma, o ne į tai, kas sakoma. Nors medijų filosofai į naujus išradimus dažnai žvelgia pesimistiškai, KB juos priima kaip Dievo dovaną. Blogis kyla ne iš NM, bet dėl nuodėmės. Antroje dalyje siekiama perprasti jaunimo sielovadą įvairiais lygmenimis; pateikiamas KB požiūris į aktualius iššūkius ir teorinė galimybių studija apie NM panaudojimo galimybes atsiliepiant į iššūkius jaunimo sielovadai. Šie atsakymai jau yra Evangelijoje: Jėzus Kristus savo pavyzdžiu mokė nekintamas moralines tiesas perteikti palyginimais ir įkūnyti Dievo Žodį kultūroje. Sėkmingų sielovados modelių patirtis rodo, jog pasitelkus visapusišką ugdymą, žaidimus, muziką, galima efektyviau perduoti Evangelijos žinią. Z-kartos jaunimui sudominti būtinos NM, įtraukiančios vaizduotę, jausmus ir vaizdinę atmintį. Kadangi pasaulėžiūra dažniausiai pasirenkama vėlyvojoje paauglystėje, tada ypač svarbus tikybos pamokų vaidmuo. Darbą sukonkretina atliktų dviejų empirinių tyrimų rezultatai. Tyrime “Tikybos mokytojų bei katechetų poreikiai ir situacija Lietuvoje panaudojant naująsias medijas pamokose ir katechezėse” dalyvavo 38 tikybos mokytojai ir 23 katechetai, atsakę į anketos klausimus. Respondentai nurodė krikščioniškų filmų lietuvių kalba trūkumą, ypač apologetikos, lytiškumo ugdymo, vaizdingų pamokančių istorijų, dialogo su kitomis religijomis bei tikėjimo ir mokslo dialogo tematika. Taip pat atskleistas susistemintų duomenų bazių internete (krikščioniškų filmų, muzikos, tikybos metodinės medžiagos) ryškus poreikis. Antrajame tyrime “Naujųjų medijų teikiamų galimybių išnaudojimas katalikiškų institucijų ir organizacijų interneto svetainėse” testuotos 60 svetainių. Gauti tokie rezultatai: integruotą paiešką turėjo tik 20% tirtų svetainių, suderinamos su mobiliaisiais - 30%, galimybę dalintis socialiniuose tinkluose - 20%, komentuoti -12%, paremti internetu - 15%, nors vieną vaizdo įrašą - 30%, nors vieną garso įrašą - 17%, “Facebook” puslapį - 53%, “Youtube” kanalą - 42%. Šie skaičiai liudija apie neišnaudotas galimybes evangelizacijai bei dialogui su visuomene. Darbas baigiamas konkrečių NM panaudojimo jaunimo sielovadoje Lietuvoje gerinimo galimybių išskyrimu pagal svarbą ir aprašymu. I-oje kategorijoje “Naujųjų medijų panaudojimo tikybos pamokose gerinimo galimybės” išskirtos 4 galimybės: 1) krikščioniškų filmų ir jų ištraukų duomenų bazės kūrimas; 2) trumpų krikščioniškų filmų vertimas ir kūrimas; 3) šiuolaikiškų bei patrauklių tikėjimo mokymo priemonių ir užduočių kūrimas; 4) portalo tikybos mokytojams ir katechetams kūrimas. II-oje kategorijoje “Evangelizacijos internetu gerinimo galimybės” išskirtos 5 galimybės: 1) krikščioniškos muzikos portalo kūrimas; 2) puslapių socialiniuose tinkluose kūrimas; 3) programėlių mobiliesiems įrenginiams vertimas ir kūrimas; 4) interneto svetainių atnaujinimas; 5) katalikiškos televizijos klausimas.
The new media (NM) provides new opportunities for the Catholic youth ministry. The use of NM is most relevant for the engagement in Christianity of the Gen Z, which spends most of time with NM. If the Gospel is not proclaimed in NM, then other values, often harmful for the health and morals, begin to prevail in the society. One of the most important media evangelisation fields are the Catholic faith lessons, attended by 60% school students in Lithuania. The aims of this thesis are to examine the historical, philosophical, social and the Catholic Church (CC) Teaching aspects of the NM and the Catholic youth ministry, and, by the means of two empirical studies, to describe specific measures, how to better use the NM for evangelisation. The thesis begins with the historical review of the media philosophy and the most important NM trends. The media is the message, because people are more likely to pay attention to how it is being said, rather than what is being said. Even if media philosophers often have pessimistic look to new scientific discoveries, CC accept them as a gift from God. The evil arises not from NM, but from sin. In the second part of the thesis, the different levels of the Catholic youth ministry are described; the CCapproach to its relevant challenges and the theoretical study of the NM application possibilities in response to these challenges are given. The answers are already in the Gospel: Jesus Christ by his own example taught to convey these immutable moral truths by parables and to embody the Word of God in the culture. The experience of successful pastoral models shows that the Gospel message can be more effectively communicated through a comprehensive education, games, and music. To engage the youth of the Gen Z, the NM, which affects imagination, feelings and visual memory, are necessary. As the worldview is generally chosen in late adolescence, the role of religious education is particularly important during this period of life. The thesis is particularized by the data of two empirical studies. 38 religious teachers and 23 catechists participated in the study named “the situation and need of religion teachers and catechists in Lithuania using NM in the classroom” by answering the questionnaire. Respondents stated the lack of the Christian films in Lithuanian, especially on the subjects of apologetics, sexual education, parable stories, interreligious dialogue, and dialogue between science and faith. The study also showed the need of structured databases on the Internet (on the subjects of Christian films, music, catechetical methodological materials). In the second study, "the application of NM possibilities in the websites of Catholic institutions and organizations”, 60 sites were tested. The results of this study: only 20% of sites had an integrated website search feature; 30% - compatible with mobile devices; 20% - had a feature to share on social networks; 12% - had comments sections; 15% - support through online banking feature; 30% - had at least one video; 17% - had at least one sound clip; 53% - had a Facebook page, 42% - had a Youtube channel. These figures are evidence of missed opportunities for evangelization and dialogue with the public. The thesis ends with the listing of the NM application in the Catholic youth ministry improvement possibilities by importance. The 1st category “the improvement possibilities of NM use in the Catholic faith lessons” has 4 options identified: 1) creation of a database of Christian films and their excerpts; 2) creation and translation of short Christian films; 3) creation of modern and attractive teaching tools and tasks; 4) creation of a web portal for religious teachers and catechists. The 2nd category “The possibilities of improvement of evangelisation on the internet” has 5 options: 1) creation of the Christian music web portal; 2) creation of pages in social networks; 3) creation and translation of apps for mobile devices; 4) renewal of catholic websites; 5) the question of catholic television.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34650
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34650
Appears in Collections:2017 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

314
checked on May 30, 2020

Download(s)

386
checked on May 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.