Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108250
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė (S001) / Law
Author(s): Gunko, Brian
Title: Ar esamu teisiniu reguliavimu užtikrinama daiktų interneto vartotojų teisė į privatumą?
Other Title: Are the current legal regulations enough to ensure the privacy of consumers in the internet of things?
Extent: 47 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Daiktų internetas;Internet of things;Vartotojo privatumas;Consumer privacy;Esamas teisinis reguliavimas;Current legal regulation
Abstract: Daiktų interneto produktų prieinamumas sprendžia sudėtingas problemas, be kita ko, medicinos, transporto ir švietimo srityse. Tačiau dideli duomenys reiškia ir didelę atsakomybę. Duomenų rinkimas, saugojimas, dalijimasis ir analizė santykyje su vartotojo privatumo užtikrinimu (technologiniu ir įstatyminiu) yra tiesiogiai priklausomas nuo daiktų interneto įrenginių technologinių aspektų bei teisinio reglamentavimo, susijusio su internetu ir jo įrenginiais. Daiktų internetas (DI), sukurdamas tinklus tinkluose, padidina individualių duomenų privatumo grėsmes. Naujausi duomenų pažeidimai, atskleidžiantys milijonų vartotojų asmeninę informaciją, patvirtina daiktų interneto vartotojų duomenų pažeidžiamumą. Svarbu išnagrinėti technologinių ir teisinių iššūkių, susijusių su asmens privatumo apsauga, sudėtingumą, esamą situaciją ir tendencijas, kad būtų galima apibendrinti būsimą daiktų interneto reikšmę bei privatumo praradimo ar išsaugojimo galimybes. Šiame darbe aprašoma daiktų interneto raida, pateikiama, kokiu teisiniu reguliavimu reglamentuojama duomenų apsaugos teisė LR, aprašoma daiktų interneto vartotojų privatumo apsaugos teisės raida, paaiškinama, kaip BDAR atžvilgiu reglamentuojami vartotojo duomenys ir privatumas, aptariama DI vartotojo privatumo saugumo problematika, pažeidimai ir technologinės spragos. Taip pat pateikiama teisinio reglamentavimo apžvalga bei spragos, daiktų interneto vartotojų teisės į privatumą analizė atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių teismų ir atitinkamų institucijų praktiką nustatant pažeidimus bei pritaikant baudas pagal gaires, kurios reglamentuojamos BDAR ir nacionaliniais mastais. Išdėstomi technologiniai DI vartotojų teisės į privatumą užtikrinimo problemos galimi sprendimo būdai ir aptariama, kaip teisiniu reguliavimu galėtų būti užtikrinama DI vartotojų teisė į privatumą, pateikiamos išvados ir apibendrinimas.
The availability of IoT products addresses complex issues in areas such as medicine, transport and education. But big data also means great responsibility. The collection, storage, sharing and analysis of data in relation to consumer privacy (technological and legal) is directly dependent on the technological aspects of IoT devices and the legal framework for the Internet and its devices. The Internet of Things (IoT) increases the threats to the privacy of individual data by creating networks within networks. Recent data breaches revealing the personal information of millions of users confirm the vulnerability of IoT user data. It is crucially important to examine the complexity, current situation and trends of technological and legal challenges to the protection of personal privacy in order to summarize the future significance of the Internet of Things and the potential for loss or preservation of privacy. This paper describes the development of the Internet of Things, presents the legal regulation of data protection law in the Republic of Lithuania, describes the development of the IoT privacy law, explains how user data and privacy are regulated in relation to GDPR, discusses IoT user privacy security issues, violations and technological gaps. It offers an overview of legal regulations and gaps, analysis of the right to privacy of IoT users, taking into account the practice of courts and relevant institutions of the Republic of Lithuania and other European Union Member States in identifying violations and imposing fines in accordance with GDPR and national guidelines. It suggests the possible technological solutions to the problem of ensuring the right of IoT users to privacy and discusses how the legal regulation could ensure the right of IoT users to privacy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108250
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Appears in Collections:2020 m. (TF mag.)

Files in This Item:
brian_gunko_md.pdf752.61 kBAdobe PDFView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons