Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107614
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Agronomija (A001) / Agronomy
Author(s): Morkeliūnaitė, Liveta
Title: Didžiosios dilgėlės ekstrakto įtaka mikroelementų kiekių pokyčiams maistui daigintose pupinių augalų sėklose
Other Title: Influence of Nettle extract on micronutrients content changes in food sprouted leguminous seeds
Extent: 37 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Daiginimas;Sprouted;Didžioji dilgėlė;Stinging nettle;Ekstraktas;Extract;Mikroelementai;Microelements;Pupiniai augalai;Legume plant;Sėklos;Seeds
Abstract: Bakalauro baigiamasis darbas 37 puslapiai, 6 paveikslai, 1 lentelė, 79 literatūros šaltiniai. Tyrimo atlikimo vieta – eksperimentas buvo atliktas 2018 – 2019 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto, Augalinių maisto žaliavų kokybės tyrimų laboratorijoje. Tyrimo objektas – maistui sudaigintų pupinių augalų: mėlynžiedžių liucernų (Medicago sativa L.), japoninių pupuolių (Vigna angularis L.), baltųjų dobilų (Trifolium repens L.) sėklos. Tyrimo tikslas – nustatyti didžiosios dilgėlės ekstrakto poveikį maistui daigintoms pupinių augalų sėkloms. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti cheminę sudėtį (sausųjų medžiagų, vitamino C, mikroelementų kiekius) maistui daiginamose pupinių augalų sėklose; 2. Ištirti drėkinimui naudojamo dilgėlės ekstrakto poveikį pupinių augalų sėklų cheminei sudėčiai; 3. Išanalizuoti ir palyginti mikroelementų kiekių pokytį maistui daigintų pupinių augalų sėklose. Tyrimo metodai – standartiniais metodais nustatyti sausųjų medžiagų, vitamino C, mikroelementų kiekiai: boro, silicio, geležies ir cinko maistui daigintose pupinių augalų sėklose. Tyrimų duomenys apdoroti dviejų veiksnių dispersinės analizės metodu (ANOVA), naudojant kompiuterinę programą STATISTICA (STATISTICA 10). Tyrimo rezultatai. Daugiausia sausųjų medžiagų nustatyta japoninų pupuolių sėklose, vitamino C - baltųjų dobilų sėklose. Mažiausia sausųjų medžiagų nustatyta liucernų sėklose, vitamino C - japoninių pupuolių sėklose. Naudotas 1 % dilgėlės ekstraktas skatino didesnį sausųjų medžiagų kiekio kaupimąsi japoninių pupuolių sėklose. Didžiausią įtaką naudotas 1 % dilgėlių ekstraktas turėjo vitamino C kiekio didėjimui baltųjų dobilų sėklose, mikroelementų: boro – japoninių pupuolių sėklose, silicio – baltųjų dobilų sėklose, geležies ir cinko – liucernų sėklose.
Bachelor's thesis 37 pages, 6 figures, 1 table, 79 references. Location of the research – the research was performed at Vytautas Magnus University Faculty of Agronomy on 2018 - 2019 in the Institute of Agricultural and Food Sciences Laboratory of Plant Food Raw Materials Quality. Object of the research – sprouted seeds for food: alfalfa seeds (Medicago sativa L.), azuki (Vigna angularis L.) beans, white clover (Trifolium repens L.) seeds. Aim of the work – determine the effect of stinging nettle extract in sprouted bean seeds for food. Objectives: 1. to determine the chemical composition (dry matter, vitamin C, microelements) on different sprouted legume plant seeds. 2. to investigate the influence of irrigation of nettle extract on the chemical composition of different legume plant seeds. 3. to investigate and compare the changes of microelements quantities of the different legume plant seeds. Test methods – using standard methods, determine dry matter, vitamin C, micro-element quantity in sprouted seeds. Process trial data using two factor dispersion analysis method (ANOVA), using a computer program STATISTICA (STATISTICA 10). The results of work – it’s noticed, that in all tested bean samples, most dry matter had azuki beans and vitamin C had white clover. Using 1 % nettle extract improved higher concentration of dry matter in azuki beans. Highest influence had 1 % nettle extract for vitamin C concentration increase in white clover seed, sodium - white clover, magnesium – alfalfa seeds and white clover seeds; potassium azuki beans, calcium – alfalfa seeds, sulphur – alfalfa seeds, boron – azuki beans, silicon – white clover, iron – alfalfa seeds, zinc – alfalfa water for moistening biggest increase of dry matter had adzuki beans, vitamin C – alfalfa and white clover seeds, potassium – alfalfa, calcium – azuki beans, sodium – azuki beans, boron – alfalfa, silicon – white clover, iron and zinc in azuki beans. Least amount of zinc and boron was in azuki beans seeds.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107614
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
liveta_morkeliunaite_bd.pdf1.49 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.