Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107572
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Agronomija (A001) / Agronomy
Author(s): Miknevičiūtė, Gabija
Title: Biologinių preparatų įtaka žieminių kviečių derlingumui
Other Title: Influence of biological preparations on winter wheat yield
Extent: 32 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Biologiniai preparatai;Biological preparations;Grūdų derlingumas;Grain productivity;Derliaus struktūros elementai;Yield structural elements
Abstract: Tyrimas atliktas 2018 - 2019 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos bandymų stotyje. Tyrimo objektas – žieminių kviečių (Triticum aestivum) pasėlis, tręštas skirtingais biologinių preparatų deriniais įvairiais augimo tarpsniais. Tyrimo tikslas ir uždaviniai - išsiaiškinti tirtų biologinių preparatų įvairių derinių poveikį žieminių kviečių pasėliuose ir nustatyti jų įtaką grūdų derlingumui ir derliaus struktūros elementams. Tyrimo metodai – žieminių kviečių produktyvumo rodikliai nustatyti tiesioginio matavimo, skaičiavimo, svėrimo būdu pagal lauko tyrimų vykdymo metodikas. Skirtumų tarp atskirų bandymo variantų esmingumas nustatytas pagal R05 testą. Tyrimų rezultatai įvertinti LSD testu naudojant programinį paketą SYSTAT 10. Tyrimo rezultatai –biologinių preparatų naudojimas didino žieminių kviečių grūdų derlingumą. Didžiausias esmingai patikimas žieminių kviečių derlingumo padidėjimas (0,9 t ha-1) nustatytas purškiant preparatą Cytohelp 0,75 l ha-1bamblėjimo ir 0,5 l ha-1normas plaukėjimo tarpsniuose. Toks pat padidėjimas buvo gautas naudojant Cytohelp 0,75 l ha-1 ir Ormin 1 kg ha-1normas krūmijimosi pradžioje rudenį, Cytohelp 0,75 l ha-1 ir 0,5 l ha-1normas bamblėjimo ir plaukėjimo tarpsniuose. Didžiausias žieminių kviečių pasėlio tankumas nustatytas, išpurškus krūmijimosi pradžioje 0,75 l ha-1CytoHelp ir 1 kg ha-1 Ormin, bamblėjimosi metu 0,75 l ha-1ir plaukėjimo laikotarpiu 0,5 l ha-1CytoHelp preparato. Žieminių kviečių apipurškimas preparatu Cytohelp 0,75 l ha-1 krūmijimosi pradžioje rudenį ir 0, 50 l ha-1 bamblėjimosi tarpsniu, taip pat CytoHelp – 0,75 l ha-1bamblėjimosi ir 0,50 l ha-1 plaukėjimo tarpsniais, esmingai didino grūdų skaičių varpoje, o 1000 grūdų masės pokyčiui turėjo mažesnę įtaką. Naudojant biologinius preparatus ir jų derinius, žieminių kviečių varpos produktyvumas lyginant su kontroliniu variantu visais atvejais didėjo. Esminis padidėjimas (0,17 g) buvo išpurškus CytoHelp preparatą 0,75 l ha-1 bamblėjimosi ir 0,50 l ha-1 plaukėjimo laikotarpiais.
Fieldexperimentwasconductedin 2018–2019 at Vytautas Magnus University Experimental Station. Research object – spraying of different combinations of biological preparations at different stages of winter wheat growth. Research aim –to evaluate impact on winter wheat productivity in different growth stages by using different biological preparations. Research methods –winter wheats productivity indicators were determined by direct measument, calculation and weighing methods under accredited field-experiment implementation methodology. Differences between seperate experiment variants essentiality are determined by R05 test. Research results –the use of biological preparations increased the yield of winter wheat grain. Cytohelp has the highest substantially reliable increase in winter wheat yield (0.9 t ha-1) during the 0.75 l ha-1 swelling and 0.5 l ha-1 storage phases. Cytohelp 0.75 l ha-1 and Ormin 1 kg ha-1 rates at the beginning of bushing in autumn, Cytohelp rates of 0.75 l ha-1 and 0.5 l ha-1 rates during budding and monitoring phases. The highest crop density of winter wheat was 0.75 l ha-1 CytoHelp and 1 kg ha-1 Ormin at the beginning of bushing, 0.75 l ha-1 during swelling and 0.5 l ha-1 CytoHelp. Spraying of winter wheat at the beginning of Cytohelp 0.75 l ha-1 bushing in autumn and 0.50 l ha-1 budding stage, as well as CytoHelp - 0.75 l ha-1 budding stage and 0.50 l ha-1 heading stages increased the number of grains and changes in the mass of 1000 grains needed to be reduced. Using the biological preparation and their combination, the productivity of the winter wheat compared to the control variant, all species increased. The significant increase (0.17 g) was when CytoHelp was applied during 0.75 l ha-1 swelling and 0.50 l ha-1 heading periods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107572
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons