Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107346
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Agronomija (A001) / Agronomy
Author(s): Prankaitė, Valdonė
Title: Biologinių preparatų įtaka žieminių rapsų derlingumui
Other Title: The influence of biological preparations on winter oilseed rape yield
Extent: 32 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Žieminiai rapsai;Winter rape;Biologiniai preparatai;Biological preparations;Sėklų derlingumas;Seed yield;Derliaus struktūros elementai;Yield structure elements
Abstract: VDU Žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje 2019 m. buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti skirtingų biologinių preparatų ir jų derinių įtaką žieminių rapsų (Brassica napus L. spp. oleifera biennis metzg.) sėklų derlingumui ir derliaus struktūros elementams. Naudoti biologiniai preparatai Fosfix ir Millerplex bei jų deriniai žieminių rapsų veislės ‘Cult’ pasėlyje. Lauko eksperimento dirvožemis – karbonatingas, giliau glėjiškas išplautžemis (IDg4–k) (Calc(ar)iEndohypogleyic Luvisol) (LVg-n-w-cc). Tyrimo metodai – prieš nuimant derlių kiekviename eksperimento pakartojime buvo išpjauti 4 atsitiktinai pasirinkti 0,25 m2 apskaitiniai ploteliai ir juose suskaičiuoti augalai. Rapsų pėdai iš kiekvieno pakartojimo atnešti į laboratoriją, kur buvo skaičiuojami derliaus struktūros elementai, o vėliau – vidutiniai rodikliai. Derliaus struktūros elementai apskaičiuoti svėrimo, tiesioginio skaičiavimo būdu pagal lauko tyrimų vykdymo metodikas. Tyrimų rezultatai įvertinti dispersinės analizės metodu naudojant programinį paketą SYSTAT 10. Tyrimo rezultatai. Išpurškus biologinių preparatų MillerPlex (0,3 l ha-1) ir Fosfix (1,0 l ha-1) derinį vieną arba du kartus (1. BBCH 25 tarpsnyje; 2. BBCH 25 ir BBCH 50–59 tarpsniuose), gautas esmingai didesnis žieminių rapsų sėklų derliaus priedas, lyginant su kontrole (atitinkamai: 0,5 t ha-1 ir 0,7 t ha-1). Šiuose variantuose nustatytas ir esmingai didžiausias žieminių rapsų produktyvus pasėlio tankumas (atitinkamai: 19,2 ir 19,3 augalų kv. metre). Biologinių preparatų MillerPlex (0,3 l ha-1) ir Fosfix (1,0 l ha-1) derinių išpurškimas 2 kartus (vegetacijai atsinaujinus ir butonizacijos tarpsniu) esmingai padidino 1000 sėklų masę – 1,8 g daugiau nei kontrolėje. Tirti biologiniai preparatai neturėjo esminės įtakos žieminių rapsų ankštarų bei sėklų kiekiui augale ir sėklų skaičiui ankštaroje. Pastarieji du rodikliai turėjo tik didėjimo tendenciją. Didžiausią įtaką rapsų sėklų derlingumui ir derliaus struktūros elementams turėjo preparatų MillerPlex (0,3 l ha-1) ir Fosfix (1,0 l ha-1) derinio naudojimas BBCH 25 ir BBCH 50–59 tarpsniais.
A research was carried out at the VDU Agricultural Academy experimental station, whose purpose is to determine the influence of different biological preparations or the influence of their combinations on the yield and structural elements of winter oilseed rape (Brassica napus L. spp. oleifera biennis metzg.). There are used biological preparations - Fosfix and Millerplex and their combinations. The research was performed in 2018-2019. There was investigated the winter rape variety ‘Cult’. The soil was carbonated deeper gleyic leachate (IDg4 – k) (Calc(ar)iEndohypogleyic Luvisol) (LVg-n-w-cc). Research methods – before the harvest, there were excised at each iteration of the experiment were cut out 4 randomly selected 0.25 m2 accounting areas. The rape feet of each replicate were brought to the laboratory where the elements of the crop structure and later the average indicators were calculated. Productive crop density was calculated before the harvest, productive stems and plants were counted in randomly selected 4 locations (0.25 m2) in each field, and then their average amount was calculated per 1 m2. The elements of the yield structure are calculated by weighing and using direct calculation. Research data was evaluated by dispersal analysis method using software package SYSTAT 10. Research results – used biological preparations had an effect on the yield of winter oilseed rape and on the elements of the crop structure. Using of the biological preparations MillerPlex 0.3 l ha-1 and Fosfix 1 l ha-1, individually or in combination, and bigger amounts, significantly higher yields of rapeseed yield (0.5 t ha-1 and 0.7 t ha-1 ) were obtained compared to the control. Studying the elements of productive crop density, significantly higher results were also obtained in the crop density (the number of plants per m2 increased by 1.6 and 1.7 units), the plants‘ productivity (1.8 g) and 1000 seeds weight (0.22 g). Used preparations did not have a significant effect on the number of pods in the plant, on the amount of seeds in the plant and the number of seeds in the pod. Two lattest indicators had a tendency to increase. The best results in the study of seeds yield and the yield structure elements were obtained using MillerPlex 0.3 l ha-1 + Fosfix 1 l ha-1 this combination twice (BBCH 25 and BBCH 50-59).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107346
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
valdonė_prankaite_bd.pdf530.55 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons