Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107030
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLisinskienė, Aušra-
dc.contributor.authorKarklelis, Igor-
dc.date.accessioned2020-06-06T20:27:36Z-
dc.date.available2020-06-06T20:27:36Z-
dc.date.issued2020-06-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107030-
dc.description.abstractTyrimo problema – išanalizavus mokslinę literatūrą, galima teigti, kad Lietuvoje kaip ir daugumoje Europos šalių yra užfiksuotas nepakankamas fizinis aktyvumas visose amžiaus grupėse. Nepakankamas fizinis aktyvumas priveda prie įvairių sveikatos sutrikimų – nutukimas, širdies lygos, nerimas, stresas ir pnš. Todėl, yra svarbu analizuoti, atlikti tyrimus susijusius su paauglių fiziniu aktyvumu. Tyrimo objektas – Paauglių fizinis aktyvumas. Tyrimo tikslas - atskleisti 14 – 19 m. mokinių fizinį aktyvumą amžiaus, lyties bei šeimos socialinės padėties aspektu. Tyrimo medžiaga ir metodai – Tiriamąją imtį sudarė 205 paaugliai iš Vytauto Didžiojo gimnazijos. Tyrime buvo taikomas anketinės apklausos metodas, paaugliai turėjo atsakyti į 8 klausimus susijusius su fiziniu aktyvumu laisvalaikiu, mokykloje ir sugrįžus iš jos savaitės eigoje. Gavus tyrimo duomenis, buvo siekiama atskleisti fizinį aktyvumą lyties, amžiaus ir šeimos socialinės padėties aspektu. Tyrimo duomenims apskaičiuoti taikyta SPSS 25 versijos programa. Tyrimo rezultatai – nustatyta, kad vaikinai mokykloje ir sugrįžę iš jos iš buvo fiziškai aktyvesni už merginas (p < 0,05). Kitose subskelėse statistiškai reikšmingų skirtumų tarp grupių nenustatyta. Lyginant 14 – 16 ir 17 – 19 m. paauglius nustatyta, kad jaunesni paaugliai yra fiziškai aktyvesni visose suskelėse, buvo pateikiami statistiškai reikšmingi skirtumai (p nuo 0,000 iki 0,041). Atliekant duomenų analizę buvo iškelta hipotezė, kad paauglių šeimos socialinę padėtis turi įtakos fiziniam aktyvumui, tačiau atlikus skaičiavimus hipotezė nepasitvirtino, statistiškai reikšmingų duomenų nebuvo (p > 0,05). Išvada – vaikinų bendras fizinis aktyvumas buvo aukštesnis už merginų. (p < 0,05). 14 – 16 m. paaugliai buvo fiziškai aktyvesnį už 17 – 19 m. paauglius (p < 0,05). Šeimos socialinė padėtis neturi įtakos paauglių fiziniam aktyvumui, statistiškai reikšmingų duomenų gauti nepavyko (p > 0,05). Reikšminiai žodžiai: fizinis aktyvumas, fizinis pasyvumas, paaugliai, sveikata, šeimalt
dc.description.abstractProblem definition – After analyzing the scientific literature, it can be stated that in Lithuania, as in most European countries, insufficient physical activity has been recorded in all groups of age. Inadequate physical activity leads to health problems such as obesity, heart disease, stress, anxiety, et cetera. Therefore, it is important to conduct research to analyze the physical activity of adolescents. Research object – Physical activity of adolescents. Research objective – Reveal physical activity of students aged between 14-19 years, in terms of age, gender and family social status. Research methods and material – research sample consisted of 205 adolescents from Vytautas Magnus Gymnasium. A survey was used as a method to conduct the study data, where the adolescents had to answer 8 questions related to physical activity in their free time, at school and back home in a span of a week. After conducting the survey data, the aim was to reveal physical activity in terms of gender, age and family social status. SPSS program version 25 was used to calculate the data of the study. Research findings – It was found that boys were more physically active both at school and upon returning home from school than girls. (p < 0.05). No statistically significant differences were found between groups on the other subscales. Comparing adolescents aged between 14 - 16 and 17 - 19 years, younger adolescents were found to be more physically active in all subscales, statistically significant differences were reported (p from 0.000 to 0.041). During the analysis of the data, it was hypothesized that the social situation of the adolescent family has influence on the physical activity of the adolescent, however, after calculating the data obtained, the hypothesis was not confirmed, considering there was no statistically significant data found. (p > 0.05). Conclusion – Boys' overall physical activity was higher than girls'. (p < 0.05). Adolescents between the age of 14-16 years were more physically active than adolescents between the age of 17 - 19 years. (p <0.05). The social situation of the family does not affect the physical activity of the adolescents, statistically significant data could not be obtained. (p > 0.05). Keywords: physical activity, physical inactivity, adolescents, health, family.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent36 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectFizinis aktyvumaslt
dc.subjectPhysical activityen
dc.subjectFizinis pasyvumaslt
dc.subjectPhysical inactivityen
dc.subjectPaaugliailt
dc.subjectAdolescentsen
dc.subjectSveikatalt
dc.subjectHealthen
dc.subjectŠeimalt
dc.subjectFamilyen
dc.subject.otherEdukologija (S007) / Education-
dc.title14-19 m. paauglių fizinis aktyvumaslt
dc.title.alternativePhysical activity of adolescents between the age of 14 – 19 yearsen
dc.typeBakalauro darbas / Bachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons