Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106362
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba (S003) / Management
Author(s): Ilgarūbytė, Eglė
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Literatūrinio turizmo žinomumo didinimas Lietuvoje
Other Title: Increasing the awareness of literary tourism in Lithuania
Extent: 93 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Literatūrinis turizmas;Žinomumas;Vertės dimensijos;Komunikacija;Literary tourism;Awareness;Value dimensions;Communication
Abstract: Darbo tikslas - pateikti pasiūlymus literatūrinio turizmo žinomumo didinimui Lietuvoje. Šiam tikslui pasiekti darbas buvo suskirstytas į tris pagrindines dalis: Pirmoje darbo dalyje apžvelgiami literatūrinio turizmo, kaip teikiamos paslaugos, žinomumo didinimo teoriniai aspektai, taip pat nagrinėjama literatūrinio turizmo samprata, išskiriami turistų traukos objektai bei literatūrinio turizmo formos. Remiantis teorine analize, sukurtas literatūrinio turizmo žinomumo didinimo modelis. Antroje darbo dalyje apžvelgiama literatūrinio turizmo situacija Lietuvoje ir aprašoma atliekamo empirinio tyrimo metodologija, bei analizuojami gauti interviu ir anketinės apklausos tyrimo rezultatai. Trečioje darbo dalyje pateikiami pasiūlymai ir rekomendacijos, siekiant padidinti literatūrinio turizmo žinomumą Lietuvoje, kurie pagrįsti atlikto tyrimo gautais rezultatais ir darbe nagrinėtais teoriniais aspektais. Išanalizavus gautus tyrimo rezultatus, prieita prie išvados, kad literatūrinio turizmo objektai, vietovės ir renginiai Lietuvoje yra retai lankomi. Todėl, didinant literatūrinio turizmo žinomumą, didžiausias dėmesys turėtų būti nukreiptas į literatūrinio turizmo vertės kūrimą ir komunikavimą. Šiems etapams rekomenduotina naudoti literatūrinio turizmo žinomumo didinimo modelį, integruojant vertės dimensijų elementus.
The aim of master thesis is to present proposals for increasing the awareness of literary tourism in Lithuania. To achieve this goal, the work was divided into three main parts: The first part reviews the theoretical aspects of increasing the awareness of literary tourism as a service, as well as examines the concept of literary tourism, distinguishes the objects of tourist attractions and forms of literary tourism. Based on the theoretical analysis, a model for increasing the awareness of literary tourism has been developed. The second part reviews situation of literary tourism in Lithuania and describes the methodology of the empirical research and analyzes the results of interviews and questionnaires. The third part of the work presents suggestions and recommendations for increasing the awareness of literary tourism in Lithuania, which are based on the results of the research and the theoretical aspects analyzed in the work. After analyzing the obtained research results, it was concluded that literary tourism objects, places and events are rarely visited in Lithuania. Therefore, in raising the awareness of literary tourism, the focus should be placed on value creation and communication of literary tourism. For these stages, it is recommended to use a model for increasing the awareness of literary tourism by integrating elements of value dimensions into it.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106362
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
egle_ilgarubyte_md.pdf1.97 MBAdobe PDF   Until 2025-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.