Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106305
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba (S003) / Management
Author(s): Ruseckaitė, Diana
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Vartotojų pritraukimas kultūros paslaugai Kauno Kazio Binkio teatro pavyzdžiu
Other Title: Attracting consumers to the cultural service on the example of Kaunas Kazys Binkis theater
Extent: 81 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Marketingas;Teatras;Pritraukimas;Marketing;Theater;Attraction
Abstract: Šio baigiamojo darbo tikslas – pateikti praktinius pasiūlymus, kaip kultūros paslaugai Kauno Kazio Binkio teatro pavyzdžiu. Šį magistro diplominį darbą sudaro trys pagrindinės dalys: Teorinėje darbo dalyje atliekama teorijos šaltinių analizė susijusi su vartotojų, jų pritraukimo samprata, jos reikšme ir svarba kultūros paslaugos teikėjams. Taip pat analizuojami paslaugų marketingo kompleksai bei parenkamas tinkamiausias, kuris galėtų padėti pritraukti vartotojus kultūros paslaugai. Analitinėje darbo dalyje trumpai pristatoma Kauno Kazio Binkio teatro istorija ir veikla. Šioje darbo dalyje atliekamas empirinis tyrimas, kuriuo patikrinamas teoriškai tinkančio paslaugų marketingo komplekso praktinis pritaikomumas, pasitelkiant SSGG, konkurentų analizę bei anketinę teatro paslaugų vartotojų apklausą. Projektinėje darbo dalyje išskiriamos probleminės sritys, pateikiami jų sprendimai, įgyvendinimo eiga ir galimos rizikos.
The aim of this paper is to provide practical suggestions on how to attract consumers to the cultural service on example of Kaunas Kazys Binkis Theater. This master‘s thesis consist of three main parts: In the theoretical part of work, the analysis of the theory sources is related to the concept of consumers, their attraction, its significances and importance for cultural service providers. It also analyzes services marketing complexes and selects the most appropriate one that could help to attract consumers to the cultural services. The analytical part of the work briefly presents the history and activities of Kaunas Kazys Binkis Theater. In this part of the work, an empirical research is carried out, which examines the practical applicability of theoretically suitable services marketing complex, using SWOT, competitors analysis and a questionnaire survey of theater service users. The design part of the work identifies problem areas, presents their solutions, implementation processes and potential risks.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106305
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
diana_ruseckaite_md.pdf1.39 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.