Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106285
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija (T006) / Energetics and thermo engineering
Author(s): Blažauskas, Egidijus
Title: Energijos vartojimo vienbučiame gyvenamajame name tyrimas
Other Title: Investigation of energy utilization in individual dwelling house
Extent: 56 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Šiluma;Heat;Elektros energija;Electrical energy;Šilumos energija;Heat energy;Energijos vartojimas;Energy utilization;Fazinio virsmo medžiagos;Phase change material
Abstract: ES apie 38 % visos galutinės kuro ir energijos suvartojama pastatų sektoriuje, kuriuos eksploatuojant išmetama į aplinką apie 36 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų viso kiekio. Lietuvos namų ūkiuose suvartojama apie 28,3 % galutinės energijos. Šios aplinkybės skatina intensyviai ieškoti efektyvių energiją taupančių priemonių ir technologijų pastatų sektoriuje. Siekiant efektyviai naudoti energiją būtina įvertinti energijos vartojimą pastate. Tyrimo tikslas – ištirti energijos suvartojimą vienbučiame gyvenamajame name ir įvertinti energijos vartojimo dinamiką atskleidžiant potencialiai galimas sritis efektyvesniam energijos vartojimui pastate. Energijos vartojimas tirtas vienbučiame gyvenamajame name, kuriame gyvena trijų asmenų šeima. Tyrimų metu nustatyta, kad vienbučiame name per metus įvairioms reikmėms sunaudojama apie 18722,1 kWh energijos. Tyrimų metu nustatyta, kad pastate per metus suvartojama 2197,5 kWh elektros energijos (12 %) bei 692,2 kWh gamtinių dujų (4 %), o karštam vandens ruošti suvartojama 2566,9 kWh (13 %) energijos. Patalpoms šildyti suvartojama didžioji dalis 71 % (13265,5 kWh) visos pastate suvartojamos energijos per metus.
In the EU, about 38% of all final fuel and energy consumption is in the buildings sector, which emits about 36% of total greenhouse gas emissions. Lithuanian households consume about 28.3% of final energy. These circumstances encourage an intensive search for efficient energy-saving measures and technologies in the building sector. In order to use energy efficiently, it is necessary to assess the energy consumption of a building. The aim of the study is to investigate the energy consumption in a single-family house and to evaluate the dynamics of energy consumption by revealing potential areas for more efficient energy consumption in the building. Energy consumption was studied in a single-family house with a family of three. Research has shown that a single-family house consumes about 18,722.1 kWh of energy per year for various purposes. The research found that the building consumes 2197.5 kWh of electricity (12%) and 692.2 kWh of natural gas (4%) per year, and consumes 2566.9 kWh (13%) of hot water. Most of the energy consumed in the building per year is consumed for heating the premises, 71% (13265.5 kWh).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106285
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
egidijus_blazauskas_md.pdf1.45 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.