Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103237
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Vadvilavičius, Tadas;Stelmokienė, Aurelija
Title: Development of scenarios for leadership psychology research to reveal the relationships between leaders’ Dark Triad traits and Full Range Leadership styles
Other Title: Vadovavimo psichologijos tyrimuose naudojamų scenarijų kūrimas, siekiant atskleisti ryšius tarp vadovo Tamsiosios triados asmenybės bruožų ir Pilno diapazono vadovavimo modelio stilių
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, Nr. 23
Extent: p. 95-111
Date: 2019
Keywords: Pilno diapazono vadovavimo modelis;Tamsioji triada;Vadovo modelis;Vadovo scenarijai;Full Range Leadership model;Dark Triad traits;Leader model;Leader scenarios
Abstract: Pilno diapazono vadovavimo modelis (Avolio ir Bass, 2004) yra viena populiariausių vadovavimo teorijų, o Tamsiosios triados asmenybės modelis (Paulhus ir Williams, 2002) tapo labiausiai tyrinėjamu asmenybės modeliu, apibūdinančiu „tamsiąją“ asmenybės pusę. Vis dėlto, nepaisant populiarumo, vis dar trūksta empirinių įrodymų apie ryšius tarp Tamsiosios triados asmenybės bruožų ir Pilno diapazono vadovavimo modelio stilių. Nepaisant empirinių įrodymų trūkumo, tyrėjai tvirtina, jog reikalingi patikimi ir validūs instrumentai, kurie galėtų būti naudojami renkant reikiamus empirinius duomenis. Todėl šio tyrimo tikslas – įvertinti scenarijus, kurie buvo sukurti ir naudojami atskleisti potencialių darbuotojų suvokiamus ryšius tarp vadovo Tamsiosios triados asmenybės bruožų ir Pilno diapazono vadovavimo modelio stilių validumą ir patikimumą. Metodai. Šiame tyrime dalyvavo 40 psichologijos bakalauro ir magistrantūros studijų programų studentų (90 % moterų, vidutinis amžius – 24,90 m. (stand. nuokrypis = 5,52)). Iš viso buvo sukurti penki scenarijai, aprašantys hipotetinius vadovus su skirtingai išreikštais Tamsiosios triados asmenybės bruožais, ir buvo naudojami kaip stimulinė medžiaga šiame kvazieksperimente. Dalyvių buvo prašoma perskaityti vieną iš penkių sukurtų scenarijų ir užpildyti du klausimynus apie hipotetinį vadovą: Tamsiojo tuzino skalę (Jonason & Webster, 2010), skirtą įvertinti Tamsiosios triados asmenybės bruožus, ir Daugiafaktorinį vadovavimo klausimyną (Avolio ir Bass, 2004), skirtą įvertinti vadovavimo stilius ir vadovavimo pasekmes. Duomenys buvo renkami internetinės apklausos būdu. Rezultatai. Visi sukurti scenarijai parodė aukštą patikimumą. Vis dėlto rezultatai patvirtino tik keturių iš penkių sukurtų scenarijų konstrukcinį validumą.[...]
The Full Range Leadership Model (Avolio, Bass, 2004) is one of the most popular leadership theories, while the Dark Triad (Paulhus, Williams, 2002) has become the most researched personality model that describes the “dark side” of personality. However, despite the popularity, there is still a lack of evidence about relationship between Dark Triad traits and Full Range Leadership styles. Besides, researchers confirm the need for reliable and valid instruments that could be used in such empirical studies. Therefore, the aim of this study was to evaluate the validity and reliability of scenarios that were developed and used to reveal the relationships between leaders’ Dark Triad traits and Full Range Leadership styles in the perception of potential employees. Methods. 40 students from psychology Bachelor’s and Master’s programs participated in this research (90% females, mean age – 24.90 (SD=5.52)). Five scenarios were developed to represent hypothetical leaders with different patterns of Dark Triad traits expression and were used as stimuli material for this quasiexperiment. Participants were asked to read one out of five scenarios and to fill in two questionnaires about the hypothetical leader: the Dirty Dozen scale (Jonason & Webster, 2010) to assess Dark Triad traits, and the Multifactorial Leadership Questionnaire (Avolio & Bass, 2004) to assess leadership styles and outcomes from Full-range leadership model. Data were collected via online survey. Results. All developed scenarios showed high reliability. However, results confirmed construct validity in only of four out of five scenarios. Relationships between Dark Triad traits and Full Range Leadership styles, and Dark Triad traits and leadership outcomes, were not significant. Conclusions. Developed Dark Triad leader scenarios could be an original and useful instrument for leadership psychology research. Some revisions should be made before the future usage of them
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103237/2/ISSN2345-024X_2019_V_23.PG_95-111.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/103237
https://doi.org/10.7220/2345-024X.23.5
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2019, [vol.] 23
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.33 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.