Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102641
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Petrauskas, Arminas
Title: Teritorijų planavimo dokumentų įtaka urbanizuotų teritorijų kaitai Elektrėnų savivaldybėje
Other Title: Influence of territorial planning documents on the change of urban areas in Elektrėnai municipality
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2019, nr. 1 (17)
Extent: p. 105-111
Date: 2019
Note: Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės - metodinės konferencijos "Gamtotvarkos aktualijos - 2019“ pranešimų medžiaga
Keywords: Urbanizacija;Teritorijų planavimas;Žemės naudmenos;Užstatytos teritorijos;Urbanization;Territorial planning;Land use;Built up areas
Abstract: Straipsnyje aptariama urbanistinės plėtros samprata ir ypatumai, kurie analizuojami tyrimo objektu pasiriNktoje Elektrėnų savivaldybėje. Apžvelgiami urbanistinės plėtros procesai bei teritorijų planavimo dokumentų įtaka urbanizuojamų teritorijų kaitai. Kadangi savivaldybės centras Elektrėnų miestas ir Vievis yra geografiškai palankioje vietoje šalia autostrados tarp Vilniaus ir Kauno, investicijos į nekilnojamąjį turtą bei verslą sąlygoja teritorijų planavimo dokumentų rengimą, o jų įtaka labai jaučiama teritorijų plėtrai. Elektrėnų savivaldybėje nuo 2010-ųjų iki 2018-ųjų metų žemės ūkio naudmenos sumažėjo 1742,79 ha, t.y. apie 7 proc., tuo tarpu užstatytų teritorijų plotai išaugo nuo 1335,2 ha 2010 metais iki 2498,44 ha 2018 metais, t.y. užstatytų teritorijų plotas padidėjo 87 proc. Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius Elektrėnų savivaldybėje kito nevienodai. 2014 metais registruoti buvo 5 teritorijų planavimo dokumentai, 2015 metais - 28, o 2016 metais – daugiausiai, net 36 dokumentai. Vėliau rengiamų dokumentų skaičius laipsniškai mažėjo, kuomet 2017 metais dar buvo parengti 33 teritorijų planavimo dokumentai, o 2018 – jau tik 18. Kaip matyti didžiausios parengtų teritorijų planavimo dokumentų apimtys buvo tuomet, kuomet, įsigalėjus naujoms teisinėms nuostatoms, atsirado galimybė paprasčiau rengti teritorijų planavimo dokumentus, kuriais formuojamos dažniausiai užstatymui skirtos teritorijos jeigu tai neprieštarauja teritorijos bendrojo plano sprendiniams. Tuo tarpu per septynerių metų laikotarpį (nuo 2010 iki 2017 metų) vidutinės šeimos ūkio pajamos išaugo apie 30 proc. nuo 601 EUR iki 804 EUR per mėnesį vienam šeimos ūkiui, o būsto plotas Elektrėnų savivaldybėje didėjo vidutiniškai 16 tūkst. m2 per metus, t.y. 17 procentų. Todėl galima teigti, jog ne tik teritorijų planavimo dokumentų kiekis, bet ir gyventojų finansinė[...]
The article discusses the concept of urban development as well as its peculiarities which are analyzed as the object of research in the chosen Elektrėnai municipality. The processes of urban development and the influence of territorial planning documents on the change of urban territories are reviewed. As the municipality centers of Elektrėnai and Vievis are in a geographically favorable location near the highway between Vilnius and Kaunas, investments in real estate, business condition for the preparation of territorial plan-ning documents and their influence is significantly felt in the development of territories. In the municipality of Elektrėnai, from 2010 to 2018, agricultural land decreased by 1742.79 ha, i.e. about 7%, while built-up areas increased from 1335.2 ha in 2010 to 2498.44 ha in 2018, i.e. the builtup areas increased by 87 percent. The number of prepared territorial planning documents in Elektrėnai municipality varied unevenly. In 2014, 5 territorial planning documents were registered, in 2015 - 28, and in 2016 - 36 documents. Later, the number of prepared documents gradually decreased when in 2017, 33 territorial planning documents were prepared and only 18 were prepared in the year 2018. As one can see, the largest number of territorial planning documents have been produced when the new legal provisions have made it easier to prepare territorial planning documents, on the basis of which the most common areas for construction are being formed if this does not contradict the solutions of the general plan of the territory. Meanwhile, in the seven-year period (from 2010 to 2017), the average family household income increased by about 30 percent from 601 EUR to 804 EUR per month per family household, and the housing area in Elektrėnai municipality in-creased by an average of 16 thous. m2 per year, i.e. by 17 percent. Therefore, it can be stated that not only the number of territorial planning documents, but also the financial [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102641
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.57 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.