Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102378
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gudritienė, Daiva;Moksvytis, Simonas;Sobenka, Jonas;Beleckis, Tautvydas;Kubilius, Andrius
Title: Kartografuotojo įtaka georeferencinio kadastro plotinių duomenų sluosknių informacijos atnaujinimo procese
Other Title: The influence of areal cartographer on layer information of georeferencial cadastral data in the updating process
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2019, nr. 1 (17)
Extent: p. 75-77
Date: 2019
Note: Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės - metodinės konferencijos "Gamtotvarkos aktualijos - 2019“ pranešimų medžiaga
Keywords: Georeferencinių duomenų kadastras;Vektoriniai duomenys;Georeferential cadastre;Vector data
Abstract: Kompiuterinės kartografinės programos suteikia galimybę erdvinius geografinius duomenis panaudoti praktiškai visose žmogaus veiklos srityse. Dėl šios priežasties erdvinių duomenų kaupimas ir atnaujinimas yra labai svarbi viso pasaulio visuomenes veiklos dalis, kadangi nuo šios veiklos priklauso tolimesnė visuomenės vystymosi pažanga, įvairūs projektavimo bei planavimo sprendimai. Viena svarbiausių kartografijos sričių yra georeferenciniai duomenys, nes jie tarnauja objektų erdvinei padėčiai nurodyti, pagrindu sudarant teminius duomenų rinkinius, o taip pat saugumo užtikrinimui, kadangi patikimi georeferenciniai duomenys būtini kariškiams. Dėl paminėtų priežasčių savalaikis duomenų atnaujinimas yra būtinas. Tyrimo objektas – georeferencinio kadastro vektoriniai bei atributiniai duomenys. Tyrimo tikslas – nustatyti kartografuotojo įtaką georeferencinio kadastro plotinių duomenų kaupimo procesui. Uždaviniai: Kiekvienam tyrėjui atnaujinti pateikti užstatytų teritorijų, medžiais ir krūmais apaugusių te-ritorijų, baseinų ir kūdrų vektorinius bei atributinius duomenis. Atlikti skirtingų kartografuotojų sukauptų duomenų palyginamąją analzę. Tyrimo objektas – Georeferencinių kadastro duomenų sluoksniai: užstatytos teritorijos (pu0), medžiais ir krūmais apaugusios teritorijos (ms0) bei kūdrų ir baseinų (hd4) sluoksniai, išsidėstę dalyje Marijampolės sav. Igliaukos kadastro vietovėje. Tyrimo objektu pasirinkta vietovė pagal žemės dangos tankumą
Computer cartographic programs enable spatial geographic data to be used in prac-tically all areas of human activity. For this reason, collecting and updating of spatial data is a very important part of the activities of the entire world community, as it is a further development of society, various design and planning solutions. One of the most important domains of cartography is georeferenced data because it serves to indicate the spatial position of objects on the basis of thematic data sets, as well as to ensure security, as reliable georeferenced data is necessary for military personnel. For these reasons, timely updating of data is necessary. The object of the research is the vector and attribute data of georeferenced cadastre. The aim of the study is to determine the influence of the cartographer on the georeferenced cadastral data collection process. Each researcher had to update the vector and attribute data of the selected area (the dominant area for trees and bushes, pools and wetlands). They also had to do the comparative analysis of data which was collected by different cartographers. Object of the survey - Georeferential cadastral data layers: built-up areas (pu0), trees and bushy areas (ms0) and ponds and water pools (hd4) layers in Marijampole municipality cadastral site Igliauka. The site was chosen according to the density of the ground
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102378
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

10
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.