Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101167
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006);Filologija / Philology (H004)
Author(s): Janušauskienė, Vilija
Title: Kalbos archajinio paveldo iškrovos lietuvių poezijoje
Other Title: Archaic language heritage charges in Lithuanian poetry
Is part of: Psichoanalizės fenomeno interpretacijos = Interpretations of the phenomenon of psychoanalysis : [mokslinių straipsnių rinkinys] / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; sudarytojai Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius. Vilnius : Meno rinkos agentūra, 2016
Extent: P. 429-439
Date: 2016
Keywords: Kalbos archajinis paveldas;Literatūros tekstai-pasąmonės archeologijos saugyklos;Emocinis ekspresinis kalbos paveldas-jaustukai;„Pūtikų" ir „kanklininkų" kultūros;Poezijos melodija;Archajinė leksika;Literatūros archeologija;Archaic language heritage;Literature texts - unconscious archaeology vaults;Emotional and expressive language heritage - interjections;"Blower" and "kankles player" cultures;Melody of poetry;Archaic lexicon;Literature archaeology
ISBN: 9786098014181
Abstract: Straipsnyje, remiantis psichoanalizės (C. G. Jung) ir lingvistikos (G. Yule, M. Ivič) teorijomis, daroma prielaida, jog poezijoje gali atsiskleisti kalbos archajinis paveldas (emocinis, muzikinis, leksinis lygmenys) ir keliamas tikslas pažvelgti j lietuvių poezijos tekstus (tyrimo objektas) kaip kūrybinės pasąmonės archeologijos saugyklas. Retrospektyviai ištyrus lietuvių poezijos raidą, konstatuojamos emocinės ekspresinės kilmės kalbos archajinio paveldo raiškos (jaustukai) silpnėjimo tendencijos poezijos tekstuose. Atsižvelgus į „pūtikų" ir „kanklininkų" kultūros paveldo Lietuvoje etnomuzikologijos teoriją (R. Apanavičius), siūloma šių melodijų raiškos ieškoti lietuvių poezijoje. Šis tyrimo rakursas atskleidžia trumpų kapotinių eilučių - Rytų ir Šiaurės Lietuvos - ir tęstinių pasakojamųjų tonacijų - Pietų ir Vakarų Lietuvos - poezijos tradicijas, galimai sietinas su archeologinėmis Vakarų ir Rytų baltų kultūromis. Pasitelkus indoeuropiečių mitologines (J. Puhvel) ir Šiaurės Europos kalbų lingvistines (J. Lyons) paraleles, įvardijamos lietuvių poezijoje vartojamų archajinių žodžių (ašai, skliautas, grynas, vaiskus, blausus) šiaurietiškojo Europos leksinio paveldo etimologijos tikimybės. Atlikto lietuvių poezijos aspektinio tyrimo rezultatai patvirtintų baltų genčių bei lietuvių tautos, jos kalbos ir pasaulėjautos susidarymo kaip kelių kultūrų vietinės sanklodos archeologinę koncepciją (A. Girininkas), o postprocesinės archeologijos (I. Hodder) idėjos skatintų tęsti literatūros archeologijos gelminius tyrimus. Esminiai žodžiai: kalbos archajinis paveldas, literatūros tekstai-pasąmonės archeologijos saugyklos, emocinis ekspresinis kalbos paveldas-jaustukai, „pūtikų" ir „kanklininkų" kultūros, poezijos melodija, archajinė leksika, literatūros archeologija
In the article, an assumption, based on the psychoanalysis (C. G. Jung) and linguistic (G. Yule, M. Ivic) theories, is made that poetry can reveal archaic language heritage (emotional, musical, lexical levels), and the goal is to look at Lithuanian poetry texts as creative unconscious archaeology vaults. Exploring the evolution of Lithuanian poetry in retrospect, it is discovered that archaic language heritage expressions of emotional and expressive origins (interjections) have been decreasing in poetry texts. Taking notice of the "blower" and "kankles player" cultural heritage of Lithuania ethnomusicology theory (R. Apanavicius), it is suggested to look for expressions of these melodies in Lithuanian poetry. This approach to the research reveals short, choppy lines (Eastern and North Lithuania) and continuous narrative tones (South and Western Lithuania) in poetry traditions, possibly related to archaeological Western and Eastern Baltic cultures. Using the parallels between Indo-European mythological (J. Puhvel) and North European languages linguistic (J. Lyons), possible Northern etymology roots of several archaic words (ašai, skliautas, grynas, vaiskus, blausus) that are used in Lithuanian poetry is tracked. The results of the researched aspectual sections of Lithuanian poetry confirm the archaeological conception that the Baltic tribes and Lithuanian nation and language forming as a local layered structure of several cultures (A. Girininkas), and ideas of post-process archaeology (I. Hodder) create new assumptions to continue the in-depth research of literature archaeology
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101167
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.16 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

20
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.