Surname, Name
Vasiliauskaitė, Ieva
Main Affiliation

Total CitationsWEB OF SCIENCETM 5

30
checked on Jun 2, 2020

Works indexed inWEB OF SCIENCETM 20

4
checked on Jun 2, 2020