Surname, Name
Kaminskienė, Janina
Main Affiliation