Tautos, valstybės ir atmintys buvusios LDK žemėse: Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Rusija

Šios grupės mokslininkai užsiima lyginamaisiais politikos, kultūros, istorijos, visuomenės ir ekonominių procesų tyrimais vidurio-rytų Europoje. Organizuojamos konferencijos, kongresai, seminarai, tarptautinės studijų mokyklos, viešos paskaitos ir diskusijos įvairiose regiono kraštuose. Geografiškai koncentruojamasi į Baltijos šalis, Baltarusiją, Lenkiją, Ukrainą ir Rusiją. Kontekste analizuojamos Balkanų, Skandinavijos ir vakarų Europos šalys. Pagrindinės tyrimų kryptys: nacionalinių naratyvų tyrimai; žydai vidurio-rytų Europoje; tautiniai santykiai Vilniaus krašte; tautinių judėjimų lyginamieji tyrimai; nacijų kūrimas ir performavimas XX a. vidurio-rytų Europoje; vidurio-rytų Europos politinių institucijų tyrimai XX a. pab., lyginamasis aspektas; pasienio bendravimas; Kolektyvinė atmintis (literatūra, istorija). Pagrindinis metinis renginys – kasmetinis Tarptautinis Baltarusijos Tyrinėtojų kongresas (www.icbs.lt), vykstantis Kaune nuo 2011 m. Atvyksta apie 400 mokslininkų iš viso pasaulio, didžioji dalis – iš Baltarusijos. Kongresas skirtas humanitariniams ir socialiniams mokslams. Tai svarbiausias metinis Baltarusijos akademinis renginys. Specialus akcentas kreipiamas į Baltarusiją, tačiau ji yra diskutuojama labai plačiame vidurio-rytų Europos kontekste.

Comparative analysis of political, cultural, historical, social and economic processes in East-Central Europe is the main focus of this group of scholars. Numerous congresses, conferences, seminars, international schools, public lectures and discussions are being organized in different countries of the region. Geographically, the most attention is being paid to the Baltic States, Belarus, Poland, Ukraine and Russia. In a context, Balkan, Scandinavian and West European states are being touched. Research topics of the cluster are: relations among Belarusians ,Poles, Lithuanians and Ukrainians in the emigration Jews in East-Central Europe; national relations in Vilnius region; comparative research on national movements; formation of nations in East-Central Europe through the 20th century; comparative research on political institutions in East-Central Europe in the 20th century; borderland communication; noblemen’s identity at the junction of the 19th and the 20th centuries; collective memory (literature, history). The cluster publishes several periodical scientific journals: „Political sphere“ (in Russian and Belarusian) and „Belarusian Political Science Review“. There was published in 2013 an anthology of texts in Belarusian language „Літоўская палітычная думка. Канец ХІХ – пачатак ХХ стагоддзя“.