Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti

Klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrinėjimus organizacijų vadybos srityje, turinčius praktinę taikomąją vertę įvairaus dydžio ir pobūdžio Lietuvos organizacijoms. Klasterį identifikuojanti ir vienijanti mokslinė tematika apjungia klasterio mokslininkų atliekamus organizacijų – verslo įmonių, studijų ir mokslo įstaigų – vadybinių transformacijų, skatinančių socialiai darnios visuomenės vystymą, tyrimus tokiose srityse: inovacijų, verslumo plėtra; darbo santykių, organizacijos patrauklumo socialiai darniose organizacijose formavimas; verslo aplinkos gerinimas ir infrastruktūros vystymas; organizacijos konkurencingumo didinimas. Klasterio tikslas ir tematika suformuluoti, atsižvelgiant į Lietuvos ir Europos MTEP prioritetus. Tyrimų rezultatai skelbiami mokslinėse publikacijose ir konferencijose bei kitose informacinės sklaidos priemonėse. Klasterio mokslininkai siekia į klasterio veiklą aktyviai įtraukti Vadybos katedros kuruojamų programų studentus, siūlant jiems rengti susijusius su klasterio tematika rašytinius tiriamojo – taikomojo pobūdžio projektus : kursinius darbus, bakalauro, magistro baigiamuosius darbus ir kt.

The cluster aims to develop the research of managerial transformations in organizations, significant for development of socially cohesive society that would have practical, applied value for a different size and nature organizations in Lithuania. Main research areas cover: innovations, entrepreneurship, labour relations, organizational attractiveness, socially cohesive organization, business environment and infrastructure developing, organizational competitiveness. These are formulated according to the most important Lithuanian and European Scientific Research and Experimental Development (R & D) priorities and Lithuanian Innovation Strategy 2010-2020. The scholars of the cluster present the results of their researches in scientific publications, conferences, seminars and other means of information dissemination.) Master’s and PhD students are involved into the cluster’s activities while suggesting them to prepare their master’s theses or doctoral dissertations on topics of the cluster.