Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos

Tarpdalykinės studijos – vienas iš geriausių būdų išryškinti tam tikrus kultūrinius dėsningumus, apmąstyti susiklosčiusias visuomenės gyvenimo situacijas. Siekdama kuo geresnių rezultatų, tyrėjų grupė siekia tokių tikslų: analizuoti pasaulio literatūrų procesus komparatyvistiniu aspektu, ieškant sąsajų su kultūros procesais; aiškintis ir aiškinti lietuvių literatūros vaidmenį šiandieninės Lietuvos ir Europos kultūroje, akcentuoti ir aktualizuoti literatūros (rašymo ir skaitymo) reikšmę, siekiant išsaugoti tautinį tapatumą globalizacijos amžiuje, sukurti integruotą ir nenutrūkstamą ratą institucijų, kurias sieja rūpestis lietuvių literatūra ir tautiniu identitetu. Klasterio dalyviai literatūrologiniams tyrimams siekia panaudoti socialinių mokslų srities tyrėjų pasiektus rezultatus, aktualizuoti globalias problemas, ieškant praktinio literatūrologijos pritaikymo, surasti ir pritaikyti įvairią literatūrologinių tyrimų rezultatų sklaidos strategiją skirtingose skaitytojų grupėse, atkreipiant dėmesį į kiekvienos grupės literatūrinę kompetenciją, profesiją, amžių. Mokslininkai skleidžia atliktų ir atliekamų tyrimų rezultatus neakademinėje visuomenėje, mėginant užpildyti literatūrinės kompetencijos spragas. Svarbiausias laukiamas rezultatas – skirtingų mokslo šakų humanitarų bendradarbiavimas, kurio metu bus patenkintas šiuo metu išryškėjęs visuomenės poreikis susipažinti ne tik su vertingiausiais pasaulinės literatūros tekstais, bet ir su tautinės literatūros kontekstu. Mokslinių tyrimų rezultatai tiesiogiai panaudojami švietimo sistemoje – dalijamasi patirtimi su mokytojais seminarų metu, siūlomos naujos dėstymo metodikos, pristatomos naujos literatūrologijos kryptys. Tyrėjų dalyvavimas socialiniuose procesuose neišvengiamas, nes tie procesai ir yra pasirinktos tyrimų krypties objektas.

For the best results, the group of scholars has these aims: to analyze processes of world literatures from a comparative point of view, focusing also on cultural processes; to explore the role of Lithuanian literature in nowadays culture of Lithuania and Europe; to actualize the significance of literature (writing and reading), trying to preserve the national identity in the age of globalization; to create the integrated and permanent network of institutions, which are interested in Lithuanian literature and national identity. Analyzing literature texts and cultural processes, members of cluster use the results of sociological research; trying to find a practical literary use, members actualize global problems; focusing on the competence, profession, age of readers, members of cluster develop various strategies of propagating the results of literature research. The scholars spread the results of research in non-academic society, trying to increase reading and writing competence of this society. The main expected result is a cooperation of various humanities scholars. This cooperation will help to satisfy the social need of familiarizing with the texts of global literature in the context of national literature.