Lietuvos meno ir kultūros paveldo tyrimai: tapatybė, atmintis, politika

Klasterio nariai koncentruojasi ties tarpdisciplininiais Lietuvos architektūros, dailės ir kultūros paveldo tyrimais Europos ir pasaulio kontekste. Klasterio mokslininkai tyrinėja Lietuvos architektūros ir dailės objektus, reiškinius, personalijas, meninių mokyklų istorinę, stilistinę ir ikonografinę kaitą, meno istoriografiją ir metodologiją, meno sklaidą ir recepciją. Pagrindinės klasterio tyrimų tematikos reprezentuoja mokslininkų grupės interesų įvairovę: LDK laikotarpio pasaulietinė ir sakralinė dailė, koncentruojantis į ikonografijos ir tarpkultūrinių meninių mainų studijas; Architektūros istorija, apimanti Lietuvos renesansą ir klasicizmą, tarpukario modernizmą bei sovietmečio architektūrą ir dizainą; Medžiaginio ir nemedžiaginio kultūros paveldo tyrimai, akcentuojant paveldo išsaugojimo, animavimo ir panaudojimo klausimus; Lietuvos modernios ir šiuolaikinės dailės, taip pat taikomosios dailės tyrimai, įtraukiant atminimo politikos, muziejų tyrimų ir kūrybinių industrijų teorines prieigas. Klasterio mokslininkai plėtoja fundamentaliuosius Lietuvos architektūros, dailės ir kultūros paveldo tyrimus, apjungdami menotyrinį tyrimų pobūdį su kultūros studijų ir paveldo vadybos sričių teorinėmis nuostatomis. Išskirtinis klasterio bruožas – fundamentalių mokslinių tyrimų derinimas su taikomaisiais tyrimais ir jų rezultatų sklaida ir viešinimu, kuris vyksta keliais būdais. Pirmiausia tai – ekspertinis meno ir kultūros paveldo objektų vertinimas ir taikomojo pobūdžio tyrimai, prisidedantys prie tausojančio ir maksimalų autentiškumą palaikančio aplinkos formavimo. Antra sritis – meno ir kultūros paveldo objektų kaip kūrybinių industrijų potencialo tyrimai bei jų sklaida per visuomenės švietimą. Menotyrinių tyrimų duomenys taip pat įterpiami į kuruojamas parodas, viešas paskaitas, radijo ir televizijos laidas, kuriamas interneto svetaines.

The main focus of the scientific cluster is interdisciplinary research of Lithuanian visual art, architecture and cultural heritage in the context of European and global cultural processes. The research encompasses analysis of Lithuanian art and architecture objects, processes, artists’ biographies, art and architecture schools, styles, and iconography, art historiography and methodology, art dissemination and reception. The research of sacred and secular art in the former territory of The Grand Duchy of Lithuania has been developed with a focus on iconography and intercultural artistic schools. Another important area of research is the history of architecture ranging from investigation of Lithuanian renaissance and classical architecture, inter-war period Modernism to the history of Soviet architecture and design. The researchers of the cluster also develop the studies of tangible and intangible heritage focusing on the issues of contemporary management and animation of cultural heritage and its usage as socio-cultural and economic potential. The thematic framework of the cluster includes the research on the development of Lithuanian modern and contemporary art, encompassing applied arts, and the dissemination and reception of creative practices from the perspective of memory politics, museum studies, contested heritage. The scholars of the cluster seek to develop the fundamental and applied research of Lithuanian art, architecture and cultural heritage in the European and global contexts, combining art historical analysis with the approaches of heritage management and cultural studies, and widely disseminating the outcomes of the research thus making impact on cultural life and policies.